ELEMENTI VISOKOGRADNJE PDF

Elastini medij kojim se ire zvuni valovi moe biti ma koja plinovita, tekua ili vrsta tvar. To je ujni zvuk. Titranja frekvencije nie od 16 Hz zovemo infrazvuk, a titranja frekvencije vie od Osnovne karakteristike tog osjeta su visina, glasnoa i boja zvuka. Frekvenciji istog tona odgovara osjet visine zvuka, a zvunom tlaku osjet glasnoe zvuka. Boja zvuka ovisi o spektru sloenog tona.

Author:Zulurr Gazilkree
Country:Cameroon
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):27 September 2010
Pages:44
PDF File Size:7.22 Mb
ePub File Size:14.39 Mb
ISBN:172-4-73395-315-4
Downloads:73527
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VudogamiDva smjera graevinske tehnike su niskogradnja i visokogradnja. Situacijski nacrti najee se crtaju u mjerilima i Za izdavanje lokacijske dozvole treba priloiti idejni projekt u mjerilu ili , za manje objekte Za izdavanje graevinske dozvole treba priloiti glavni projekt u mjerilu , a za vee objekte u Instalacijski projekti se crtaju u mjerilu Izvedbeni projekt se crta u mjerilu Uloga konstruktivnih ili nosivih elemenata u zgradama je da preuzimaju,nose i na temeljno tlo prenose pojedinano i cjelokupno optereenje.

Glavni nosivi elementi u zgradama su stupovi,grede,stropovi,temelji. Tri osnovna konstruktivna sustava u zgradama su sustav poprenih nosivih zidova,sustav uzdunih nosivih zidova i skeletni sustav. Definicija zidova je da su to glavni vertikalni konstruktivni elementi u zgradama,oni formiraju prostorije u zgradama.

Prema etiri kriterija zidove moemo podijeliti prema: a Nosivosti: nosivi i pregradni b Funkciji i poloaju u zgradi c Materijalu Vez opeke je nain slaganja opeka po odreenim pravilima. Nain slaganja opeka prema odreenim pravilima nazivamo vez opeke.

Opeka se proizvodi od gline tj. Dva osnovna tipa pei za proizvodnju opeke su kruna pe i tunelska pe. Marka opeke je vrstoa na pritisak, svaki proizvoa mora imati atest za proizvodnju opeke kojim se garantiraju svojstva opeke.

Dimenzija normalne opeke su 25x12x6. Za zidanje 1m3 zida potrebno je utroiti normalnih formata opeke. Veu nosivost imaju opekarski blokovi sa vertikalnim upljinama. Porolit ploe se proizvode od gline, u sirovi materijal se dodaje piljevina koja prilikom peenja izgori te su one lake, koriste se za pregradne zidove u kojima nema instalacija. Radijalna opeka nam slui za izradu krunih ili sfernih prostora uglavnom dimnjaka.

Mort malter je kaasta smjesa veznog sredstva agregata i vode koja kemijskim procesom od kaaste smjese postaje tvrd i vrst materijal koji preuzima optereenje. Razlika izmeu zranih i hidraulinih sredstva je to zrana sredstva veu samo na zraku vapno , a hidraulina sredstva veu i na zraku i u vodi cement.

Mort u graditeljstvu nam slui za zidanje,bukanje zidova i stropova te za izradu raznih podnih namaza i glazura. Tri glavne vrste mortova za zidanje su vapneni,produni i cementni mort.

Produni se spravlja od cementa,vapna i pijeska. Spravlja se u omjerima i Produni mort se koristi za zidanje vanjskih i pregradnih zidova. Pored vapnenog,cementnog i produnog morta, postoje jo vrsta mortova kao to su mortovi od ilovae,sadreni mort i amotni mort. Glavne karakteristike amotnog morta su da je nesagoriv i otporan na visokim temperaturama. Uzdunjak ili dunjak je opeka postavljena duom stranom. Venjak je opeka postavljena okomito na zidnu plohu.

Debljina pregradnih zidova od normalnih opeka iznosi 12 ili 6. Modul opeke iznosi 13cm. Debljina zida na kant ili zida od etvrt opeke iznosi 6. Vez venjaka je nain slaganja opeke u kojem se u zidu ugrauju samo venjaci. Engleski vez opeke je nain slaganja opeke u zidu u kojem se na licu zida naizmjenino izmjenjuje slojevi venjaka i dunjaka. Najmanja debljina sazidana u engleskom vezu iznosi 25cm. Pravila slaganja opeka po poljskom ili gotskom vezu je da se u svakom sloju naizmjenino izmjenjuju venjak i dunjak pa se neminovno neke reke poklapaju.

Pravila slaganja nizozemskog veza opeka je da su u jednom sloju samo venjaci, a u drugom sloju se naizmjenino izmjenjuju venjak i dunjak. Konstruktivni elementi kojima ukruujemo zidove od opeke su horizontalni i vertikalni serklai. Funkcija horizontalnih i vertikalnih AB serklaa je da horizontalno i vertikalno poput okvira povezuju zidove svake etae po cijeloj njihovoj duini i irini. Dimnjaci su vertikalni kanali od nesagorivog i dobrog toplinskog materijala koji odvode plinove nastale sagorijevanjem goriva u loitu.

Dimnjake prema veliini poprenog presjeka dimovodnih kanala dijelimo na uske i iroke proplazne. Dimenzija minimalnog poprenog presjeka dimnjaka u zidu od opeke je 14x14cm. Minimalna dimenzija poprenog presjeka irokog ili proplaznog dimnjaka je 40x50cm. Najmanja visina glave dimnjaka u odnosu na sljeme krova je 50cm. Shunt dimnjaci osim za odvoenje otpadnih plinova se mogu koristiti kao ventilacijski kanali u prostorijama bez prirodne ventilacije garderobe,kupaonice.

Najpoznatiji proizvoa montanih dimnjaka za sve vrste goriva je Schiedel. Tri glavne vrste Schiedel dimnjaka su dimnjak za centralno grijanje, dimnjak za kamin, sigurnosni priuvni dimnjak. Tri vrste povijenih lukova od opeke prema obliku su romanski,gotski i maurski. Tri glavne vrste lukova u zidovima od opeke su ravni,segmentni i polukruni luk. Najmanja debljina segmentog luka od opeke raspona 1,5 3 metra je 1, opeke.

Najmanja debljina polukrunog luka od opeke raspona 3 5 metra je Tri vrste kamena prema nainu njegovog postanka su eruptivni,sedimentni i metamorfni. Dvije vrste eruptivnog kamena su granit i bazalt. Dvije vrste sedimentnog kamena su vapnenci i dolomiti. Dvije vrste metamorfnog kamena su mramor i serpentin.

Kamen je do stupnjeva Celzijusa otporan na vatru. Trajnost kamena ovisi od utjecaja fizike,kemijske i bioloke naravi. Vrste kamena prema obliku i veliini su kamen samac, ploe od kamena, kocka od kamena, lomljeni kamen i klesanac.

Kamene blokove u zidovima treba opteretiti okomito na slojeve. Kod oblaganja proelja tankim kamenim ploama preporuljiva je povrina od 1m2 jedne ploe. Kod oblaganja proelja tankim kamenim ploama najmanja debljina ploa od tvrdog kamena je cm. Kod oblaganja proelja tankim kamenim ploama najmanja debljina ploa od mekanog kamena je cm.

Oblaganje tankim kamenim ploama kod zgrada sa skeletnim konstruktivnim sustavom se izvodi pomou posebnih vodilica. Prednosti zidova od betona i armiranog betona su velika vrstoa,velika nosivost,dugotrajnost,dobar izolator zranog zvuka,otporan na vlagu.

Nedostaci zidova od betona i armiranog betona je velika prostorna teina, loi toplinski izolatori, neadaptabilnost, loi izolatori udarnog zvuka dobro prenose mehanike udare.

Beton se spravlja od cementa, agregata i vode. Vrste zidova od betona prema nainu izvedbe su monolitni nearmirani, monolitni armirani, zidovi zidani raznim blokovima, montani-gotovi vieslojni i zidovi tzv. Beton je umjetni kamen koji se sastoji od cementa, agregata i vode. Prema nainu ugradnje i koliini vode razlikujemo tri vrste betona a to su vlaan, mekani ili plastini i itki ili tekui beton. Tri vrste betona prema nainu ugradnje su liveni beton, trcani beton i tlaeni beton.

Temelji su najnii konstruktivni ili nosivi elementi graevine. Preuzimaju na sebe sav teret optereenje graevine i prenose ga na temeljno tlo. Temelji se izvode od kamena,opeke,betona i armiranog betona.

Vrste temelja u zgradama prema obliku su trakasti temelji, temelji samci soliteri , temeljna ploa i temeljni rotilj. Dubina temeljenja u kontinentalnom dijelu Hrvatske je cm. Nanosna skela slui za prenoenje kota koje je na tlu obiljeio geodet jer e u fazi iskopa te kote biti izgubljene, nanosna skela se podie na svakom uglu objekta uglovni krievi.

Glavne karakteristike tunelske oplate kod izvoenja betonskih zidova su to omoguuju istovremenu izvedbu, betoniranje zidova i stupova, posebno korisno kod viekatnih zgrada sa poprenim armiranobetonskim nosivim zidovima. Zatitni sloj betona za armaturu s vanjske strane elementa je 2,cm. Standardna debljina oplate od dasaka za izvedbu AB zidova je 2,4cm. Jezgra kod Empergerovog AB stupa ima pored spiralne armature i jezgru od eljezne cijevi ili od raznih elinih profila.

Dvije glavne vrste laganih betona su naravni i umjetni. Vrste agregata koji se upotrebljavaju za naravne lagane betona su: a Beton od kamene ugljene drozge b Beton od topionike drozge c Beton od otpadaka opeke d Beton od ekspandirane gline e Beton od organskih agregata duri sol Dvije glavne vrste umjetnih laganih betona su pjenobetoni i plinobetoni.

Naziv najee upotrebljavane vrste umjenog laganog betona koji nazivamo pjenobeton je betocel. Naziv najee upotrebljavane vrste umjenog laganog betona koji nazivamo plinobeton je siporex. Pregradne zidove prema nainu izvoenja dijelimo u 4 skupine, a to su zidani pregradni zidovi, monolitni pregradni zidovi, pregradni zidovi sa zasebnom konstrukcijom i montani pregradni zidovi.

Monolitni pregradni zidovi se izvode od armirano cementnog morta ili armiranog sadrenog morta gipsa. Pregradne zidove od gipskartonskih ploa definiramo kao unutranje lake montane-demontane pregradne stijene slojevitog presjeka koje imaju svoju konstrukciju.

Zasebna konstrukcija pregradnih zidova od gipskartonskih ploa se izvodi od metala savijenog elinog lima, aluminijskih profila ili od drvenih letvica. Pregradni zidovi sa zasebnom konstrukcijom se izvode od razliitih vrsta tankih graevinskih ili stolarskih ploa koje se privruju na prethodno pripremljenu drvenu ili metalnu konstrukciju. Standardne debljine gipskartonskih ploa su 10, Strop se sastoji od nosive konstrukcije, slojeva poda i podgleda ili plafona.

Prednosti AB stropova su mala visina, tede prostor, velika vrstoa, mogui razliiti oblici zavisno od oplate, nisu zapaljivi-otporni na visoku temperaturu i dugo traju. Nedostaci AB stropova su velika specifina teina, izrada oplata i skela, loa toplinska izolacija i loa izolacija od udarnog zvuka. Vrste AB stropova prema obliku su ravne ploe, ploe s gredama, sitnorebriasti stropovi, ljuske, nabori.

Tri vrste AB stropova prema nainu izvoenja su monolitni stropovi, polumontani stropovi i montani stropovi.

EXAMKRACKER VERBAL PDF

ELEMENTI VISOKOGRADNJE - Građevinski fakultet

Euklid elementi prva knjiga. Metodo degli elementi finiti Marco Di Sciuva — Elementi di analisi strutturale. SITE To ensure the functioning of the site, we use cookies. Quando Bach viveva a Londra, non scriveva forse altro che bazzecole di questo genere? Marco Elwmenti Elementi compositivi costanti nei movimenti estremi delle Sonate per pianoforte di Wolfgang Amadeus Mozart: Questa seconda tipologia, presente in cinque Sonate su diciotto si veda la tab.

IN WESTMINSTER ABBEY BY JOHN BETJEMAN PDF

ELEMENTI VISOKOGRADNJE PDF

.

5 4WE10 REXROTH PDF

Elementi visokogradnje 2

.

Related Articles